Vedtekter

VEDTEKTER FOR JAKT I VERDAL

Stiftet 18.01.2018

 § 1 

Jakt i Verdal (JIV) er en prosjektorganisasjon som skal arbeide for god balanse mellom jaktbart smårovvilt og jaktbart småvilt i Verdal kommune.

§ 2

 Det skal JIV gjøre ved å:

 • Legge til rette for effektiv jakt og fangst av smårovvilt.
 • Gjenskape status, kunnskap og kultur omkring jakt og fangst av smårovvilt.
 • Få samlet inn mest mulig av slakteavfall av hjortedyrjakta.
 • JIV har ansvaret for administrasjon av skuddpremieordningen i Verdal

 § 3

Organisasjonen består av følgende partnere:

 • Verdal Jeger og fiskeforening, Verdal fjellstyre, Verdal kommune, Inn-Trøndelag Fuglehundklubb og Værdalsbruket.
 • Verdal kommune står som formell eier av prosjektet, og har ansvar for å føre regnskapet.

 § 4

Styret:

 • Hver part har krav på en representant i JIV styret.
 • Styremedlemmer velger prosjektleder på årsmøtet. Leder i AU er representant i styret.
 • Styret er valgkomite for rep i AU.
 • Prosjektleder velges av styret.
 • Prosjektleder har ansvar for den daglige drifta, administrere og tilrettelegge for styret og arbeidsutvalget.
 • Prosjektleder er underlagt styret.
 • Styret har det overordnede ansvaret for økonomi og fremdrift av prosjektet, men kan delegere ansvar og oppgaver til arbeidsutvalget (AU) og prosjektleder.

 § 5

Aktivitetsutvalget (AU):

 • JIV skal ha et aktivitetsutvalg (AU).
 • AU skal bestå av grendekontaktene som velges på årsmøtet hvert år.
 • Leder av AU konstitueres av grendekontaktene etter årsmøtet.
 • Leder av AU kan delegere oppgavene til grendekontaktene.
 • Leder av AU rapporterer til styret ved prosjektleder.

 § 6

 Årsmøte:

 • Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.
 • Forslag til årsmøte skal være sendt styret/prosjektleder senest 2 uker før årsmøtet.
 • Prosjektleder innkaller til styremøter og årsmøter.

 § 7

 Årsmøte skal behandle:

 • Behandle årsmeldingen.
 • Behandle revidert regnskap.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Vedta budsjett for neste år.
 • Velg prosjektleder for ett år.
 • Velge sekretær og representanter i AU.
 • Fastsette tillitsvalgtes godtgjørelser.

 § 8

Vedtektsendringer:

 • Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 2/3 dels flertall av de avgitte stemmene.

 § 9

 Oppløsning av prosjektet JIV:

 • Prosjektet JIV kan oppløses ved at flertall av partene vedtar det.
 • Hvis prosjektet JIV oppløses skal prosjektets verdier tilfalle skuddpremieordningen.
 • Det regnes ikke som oppløsning om prosjektet slår seg sammen med andre prosjekter eller organisasjoner.